Aizu Homare Strawberry Nigori Sake

Aizu Homare Strawberry Nigori Sake